Udvalg om børn i overgange offentliggør afrapportering

27-06-2018
Dagtilbudsaftale

Et tværministerielt udvalg, der blev nedsat som et af initiativerne i dagtilbudsaftalen ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet” offentliggjorde den 26. juni sin afrapportering.

Et af initiativerne i dagtilbudsaftalen, som regeringen indgik den 9. juni sidste år, indebar at nedsætte et tværministerielt udvalg bestående af Undervisningsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og Børne- og Socialministeriet med inddragelse af KL og andre interessenter og eksperter.

Udvalget har haft til opgave at komme med forslag til, hvordan nødvendig og relevant viden om barnets trivsel, udvikling og læring kan indhentes, udveksles og anvendes på den mest hensigtsmæssige, smidige og ubureaukratiske måde i overgangen mellem hjem (herunder sundhedsplejen) og dagtilbud samt mellem dagtilbud og fritidstilbud/skole og i samarbejde med forældrene.

Udvalgets arbejde og drøftelser har taget udgangspunkt i en afdækning og analyse af eksisterende praksis i kommunerne foretaget af Rambøll.

Udvalget har på baggrund af arbejdet opstillet følgende pejlemærker, der generelt er vigtige at være opmærksomme på i arbejdet med vidensudveksling om børn i overgange, og som kan være understøttende for kommunernes arbejde:

  • Vær skarp på formålet
  • Se på barnet i kontekst
  • Forældresamarbejde er afgørende
  • Indtænk jura og dataetik i alle led
  • Tværfagligt fokus og samarbejde på forvaltnings- og praksisniveau
  • Fokus på sammenhænge og ikke kun overgange

Udvalget har identificeret en række udfordringer, der er forbundet med vidensudveksling i overgange og kommer med en række forslag til inspiration og overvejelse henvendt til det statslige, kommunale og institutionelle niveau, der kan understøtte bedre udveksling af nødvendig og relevant viden om børn i overgange.

Læs udvalgets afrapportering

Læs Rambølls afdækning og analyse


Yderligere oplysninger

Fuldmægtig Martin Dueholm Bech, mdub@sm.dk . Tlf. 2583 6408