95 kommuner får nu gavn af 164,2 mio. kr. til kompetenceløft af dagplejere, pædagoger og ledere

19-07-2018
Nyhed Dagtilbud Dagtilbudsaftale

95 kommuner har modtaget midler til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft af deres dagplejere, pædagoger og ledere. Kompetenceløftet skal klæde kommuner, daginstitutioner og dagpleje på til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.

Som en del af dagtilbudsaftalen ’Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet’ fra juni 2017 har kommunerne kunnet søge en pulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft af dagplejere, faglige fyrtårne i daginstitutioner og ledelse samt relevante medarbejdere i forvaltningen.

Midlerne er nu fordelt til 95 af landets kommuner på baggrund af børnetallet og betyder et kompetenceløft af følgende medarbejdergrupper:

 • Dagplejere
 • Faglige fyrtårne i daginstitutioner (pædagoger)
 • Daglige pædagogiske ledere i daginstitutioner og dagpleje
 • Forvaltningschefer, klynge- og områdeledere samt pædagogiske konsulenter mv.

En række udbydere landet over udbyder kompetenceudviklingsforløb i overensstemmelse med ’Ramme for udmøntning af kompetenceudviklingsinitiativet i aftalen ’Stærke Dagtilbud’’ , som midlerne kan bruges på.

Gå til en oversigt over nogle af de udbydere, som har valgt at indsende beskrivelser af deres forløb til ministeriet  


Fakta

 • Puljen er en del af aftalen ’Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet’ fra juni 2017.
 • Målgruppen er både kommunale og private dagtilbud.
 • Midlerne er fordelt blandt kommunerne efter ansøgning og på baggrund af det skønnede børnetal for 2018.
 • Midlerne er som udgangspunkt øremærket efter fordelingsnøglen 70-30:
  • Ca. 30 pct. af kommunens puljeandel skal bruges på dagplejere. Midlerne skal fortrinsvis anvendes til efteruddannelse på Pædagogisk AssistentUddannelse, PAU. Dog kan kommunen i visse særlige tilfælde give dagplejere korte kurser.
  • Ca. 70 pct. af kommunens puljeandel skal bruges på kortere læringsforløb (af hhv. 3 og 1 dags varighed) samt længerevarende diplommoduler til faglige fyrtårne i daginstitutioner og ledelsen, primært den daglige pædagogiske ledelse (ledere i daginstitutioner og dagpleje samt dagplejepædagoger), men også personer, der varetager funktioner såsom forvaltningsledere, forvaltningschefer, pædagogiske konsulenter og klynge- og områdeledere.

Yderligere oplysninger

Pressemedarbejder Nanna Lodberg Theut, nlot@sm.dk , tlf.: 41 85 10 05

Sofie Bøving Hansen, sobh@sm.dk , tlf.: 41 85 13 82