Bred aftale om 24 nye initiativer til bedre dagtilbud og mere fleksibilitet for forældre

09-06-2017
Pressemeddelelse Dagtilbud Dagtilbudsaftale

Regeringen er netop blevet enig med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre om en dagtilbudsaftale. Med aftalen er der et bredt politisk flertal bag den nye pædagogiske læreplan for dagtilbud. Desuden udmøntes 580 millioner kroner til blandt andet at styrke børns læring og trivsel, mere frit valg og fleksible tilbud for forældre, flere uddannede pædagoger til institutioner med mange udsatte børn og kompetenceløft til ledere og personale i dagplejer, vuggestuer og børnehaver.

Børnefamilier skal have mere fleksibilitet og frit valg, alle børn skal sikres bedre læring, trivsel og et sammenhængende børneliv, og dagtilbuddenes kvalitet skal højnes gennem faglighed og tydelig ledelse. De mål er regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre i en ny aftale enige om at arbejde for gennem 24 konkrete initiativer, som blandt andet løfter dagplejen gennem efteruddannelse.

Regeringen og Dansk Folkeparti prioriterede i seneste finanslov 580 millioner kroner over fire år til at styrke dagtilbudsområdet. Herudover har regeringen prioriteret 120 millioner kroner årligt fra 2021 og frem.

Med udgangspunkt i regeringens udspil ”Stærke dagtilbud – Alle børn skal med i fællesskabet”, er aftaleparterne i dag blevet enige om de konkrete initiativer og fordelingen af midler.

 

Øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilier

I perioden 2017-2020 afsættes knap 60 millioner kroner til øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilier.

Aftaleparterne vil forbedre fleksibiliteten for børnefamilierne, så de får mere frit valg, kan vælge at bruge mere tid sammen og kan opnå en bedre balance mellem familie- og arbejdsliv. Samtidig skal det være tydeligere for børnefamilierne, hvilke tilbud de kan vælge imellem, og hvad tilbuddene indeholder.

Derfor vil aftaleparterne iværksætte følgende initiativer:

 • Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider
 • Styrket mulighed for at ønske og få et bestemt dagtilbud
 • Ret til at vælge deltidstilbud for forældre på barsels- eller forældreorlov
 • Øget fleksibilitet i ordningen med tilskud til pasning af egne børn
 • Større gennemsigtighed gennem ny informationsportal
 • Kampagne om muligheden for dagtilbud og forældres frie valg
 • Bedre vilkår for private leverandører
 • Styrket forældreindflydelse i forældrebestyrelser

 

Bedre læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv

I perioden 2017-2020 afsættes omkring 300 millioner kroner til bedre læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv. Derudover afsættes fra 2021 og frem permanent 83 millioner kroner om året til at ansætte flere pædagoger i de dagtilbud, hvor der er størst andel af udsatte børn.

For at opnå en varig og reel forandring for børn fra alle dele af landet og på tværs af store og små kommuner, vil aftaleparterne sætte ind flere steder for at sikre en fælles og tydelig retning i forhold til at skabe gode, trygge og udviklende pædagogiske læringsmiljøer for alle børn. Det skal sikre, at den daglige indsats i dagtilbuddene bidrager med mest mulig læring, udvikling og trivsel for alle børn og sikre et sammenhængende børneliv med bedre overgange mellem eksempelvis hjem og dagtilbud samt dagtilbud og skole. Rygraden i denne indsats er den styrkede pædagogiske læreplan.

Derfor vil aftaleparterne iværksætte følgende initiativer:

 • En styrket pædagogisk læreplan
 • Det åbne dagtilbud
 • Fokus på, at børn skal have ferie
 • Mere tid til nærvær gennem mindre og meningsfuld dokumentation
 • Bedre kvalitet i private pasningsordninger og mere gennemsigtighed for forældrene
 • Flere pædagoger til daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner
 • Forsøg med målrettede sociale indsatser
 • Bedre sammenhæng i kommunens indsats for de 0-6-årige
 • Bedre overgange via målrettede forløb for børn frem mod skolestart
 • Bedre udveksling af relevant viden om børnene
 • Krav om læringsfokus i SFO og fritidshjem frem mod start i børnehaveklassen

 

Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse

I perioden 2017-2020 afsættes omkring 210 millioner kroner til højere kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse – heraf 165 millioner til kompetenceløft af dagplejere, ledere og medarbejdere.

Der er behov for, at personale og ledelse bliver støttet i implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan og får lettere adgang til god viden om eksempelvis tilrettelæggelse af gode læringsmiljøer for børnene, det gode forældresamarbejde og samarbejde med andre fagligheder såsom sundhedsplejerskerne.

Aftaleparterne vil sikre, at den styrkede pædagogiske læreplan ikke blot bliver ord på papir, men kommer til at gøre en reel forskel for både børn og medarbejdere.

Derfor vil aftaleparterne iværksætte følgende initiativer:

 • Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne
 • Førstehjælpskurser til personale i dagtilbud
 • Implementering af en styrket pædagogisk læreplan på pædagoguddannelsen og på den pædagogiske assistentuddannelse
 • Viden til praksis og implementering af en styrket pædagogisk læreplan gennem inspirationsmaterialer mv.
 • Partnerskab om kompetenceudvikling og viden til praksis for at styrke faglighed og ledelse

 

Yderligere oplysninger

Børne- og Socialministeriets pressetelefon: 41 85 13 60

Aftalepartiernes ordførere kan kontaktes på følgende telefonnumre:

Pernille Bendixen, Dansk Folkeparti, 61 62 45 09

Anni Matthiesen, Venstre, 61 62 51 72

Orla Østerby, Det Konservative Folkeparti, 61 62 49 14

Laura Lindahl, Liberal Alliance, 61 62 45 71

Ane Halsboe-Jørgensen, Socialdemokratiet, 61 62 51 80

Lotte Rod, Det Radikale Venstre, 61 62 51 64