Minister vil drøfte fælles retning for dagtilbuds pædagogiske arbejde med Folketinget

11-12-2016
Pressemeddelelse Dagtilbud

Børne- og socialminister Mai Mercado, kommunerne og den pædagogiske sektor er enige om at skabe en bedre ramme for arbejdet med børns læring, dannelse, trivsel og udvikling i dagtilbud. Ministeren har modtaget forslag til en styrket pædagogisk læreplan og indkalder til politiske drøftelser i det nye år.

Det pædagogiske personale i landets dagtilbud skal have et endnu bedre redskab til at arbejde med børnenes udvikling i det enkelte dagtilbud. Det er der bred enighed om blandt ministeren og andre centrale aktører på området. De modtog i denne uge de sidste forslag til forbedring af den ramme, som dagtilbuddene tager udgangspunkt i, når de udarbejder deres pædagogiske læreplan. Rammen fremgår af dagtilbudsloven. Forslagene er resultatet af et samarbejde mellem praktikere, interessenter og forskere, som den forrige regering satte i gang i januar i år.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Mit mål er, at børnefamilierne får endnu stærkere dagtilbud med trygge læringsmiljøer for alle børn. Der er blevet lavet nogle særdeles spændende og gode oplæg, som jeg er glad for at kunne bruge som udgangspunkt for de kommende drøftelser med Folketingets partier. Vi skal i fællesskab skabe en klar retning for, hvad vi vil med vores dagtilbud. Samtidig skal der være plads til lokal udfoldelse, og vi skal motivere til faglig refleksion. Stor tak til mastergruppen, praktikerne på dialogdagene, forældrepanel og de seks arbejdsgrupper for deres forslag.

- Mai Mercado

Forslagene blev drøftet i børne- og socialministerens Kvalitetsforum for Dagtilbud, hvor de mest centrale aktører på området sidder, blandt andre pædagogernes fagforbund BUPL, KL, forældrenes forening FOLA og fagforbundet FOA.

Formand for Børne- og Kulturudvalget i KL Anna Mee Allerslev siger: 

KL bakker op om kommende styrkede pædagogiske læreplaner på dagtilbudsområdet. Men det er ikke gjort med det. Det er afgørende, at kommunerne og dagtilbuddene bruger anledningen til at videreudvikle deres egen pædagogiske praksis, så den i endnu højere grad fremmer alle børns læring og trivsel. KL vil, når det politiske grundlag i loven ligger fast, igangsætte et kvalitetsudviklingsprojekt på dagtilbudsområdet, hvor den styrkede læreplan er et vigtigt ben. KL er ligeledes på vej med et dagtilbudsudspil, som trækker samme vej.

- Anna Mee Allerslev

BUPL’s formand Elisa Bergmann siger: 

Jeg er glad for, at pædagoger og ledere fra praksis er blevet involveret i arbejdet om den pædagogiske læreplan. Det udkast til indholdet i en ny pædagogisk læreplan, der nu er fremlagt, lægger op til nogle ambitiøse mål, som vil kræve en stærk faglighed, en høj pædagogandel og ikke mindst tid til faglig refleksion og udvikling af praksis.

- Elisa Bergmann

Sektorformand i FOA Mogens Bech Madsen siger: 

De forslag, der nu foreligger, ser ud til at kunne danne grundlag for et godt redskab til udvikling af den pædagogiske praksis. Men der skal gøres er et stort stykke arbejde for at sikre, at alle dagtilbud kommer med fra start og for at indføre det pædagogiske personale i, hvad det nye er. Og så skal en eventuel lov om en ny styrket læreplan komme alle børn til gode. Derfor bør den også gælde for de 8.000 børn i privat børnepasning.

- Mogens Bech Hansen

Børne- og Socialministeren vil i det nye år indkalde de politiske partier til drøftelser om, hvordan rammen for pædagogiske læreplaner kan styrkes ved en lovændring og understøttende tiltag.

I 2017 vil regeringen også fremlægge et samlet Dagtilbudsudspil.

 


Fakta: Pædagogiske læreplaner - hvad er det nye?

Siden 2004 har alle daginstitutioner og dagplejen skullet udarbejde deres egen pædagogiske læreplan med udgangspunkt i egen børnegruppe. Den skal give rum for leg og læring med udgangspunkt i seks temaer om alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener og kulturelle udtryksformer og værdier.

Formålet med at revidere loven er at give det pædagogiske personale en bedre støtte til at udarbejde deres lokale læreplaner, så de bliver mere brugbare i hverdagen.

Mange dagtilbud arbejder allerede i dag med gode og trygge læringsmiljøer, der giver plads til for eksempel leg, spændende eksperimenter og forløb om årstider.

Det nye er, at der nu laves et fælles sprog og retning for arbejdet i dagtilbud. Det skal være tydeligt, hvad der kendetegner dagtilbud frem for eksempelvis skolen. Som noget nyt lægges der op til at beskrive et fælles pædagogisk fundament om blandt andet børnesyn, børnefællesskaber, leg, dannelse og et bredt læringssyn.

Forslagene indeholder også opdaterede temaoverskrifter, nærmere beskrivelse af temaerne og nogle få, brede pædagogiske mål . For eksempel foreslås det at præcisere, at temaet ’alsidig personlig udvikling’, blandt andet handler om fokus på engagement, gåpåmod og nysgerrighed. Og at temaet ’krop og bevægelse’ blandt andet handler om, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mangfoldige måder at bruge kroppen på.


Yderligere oplysninger

Børne- og Socialministeriets pressetelefon: 41 85 13 60
Kontorchef Christina Barfoed-Høj Christina.Barfoed-Hoj@uvm.dk , 25 23 74 41
Formand for mastergruppen Andreas Rasch-Christensen, 87 55 17 12