Undersøgelser og evalueringer

I forlængelse af dagtilbudsaftalen er der nedsat en række udvalg og samarbejdsfora, hvor alle centrale aktører på området er inviteret til at deltage og bidrage til at understøtte realiseringen af initiativerne i aftalen, så de tilpasses en kommunal hverdag. Siden her vil løbende blive opdateret med udvalgs og gruppers produkter.

Partnerskab om kompetenceudvikling og viden i praksis

Et ’Partnerskab om kompetenceudvikling og viden i praksis’ skal komme med input til og kvalificere initiativer fra dagtilbudsaftalen, som handler om at realisere den styrkede pædagogiske læreplan . Partnerskabet har formuleret en række pejlemærker, der skal sætte en fælles retning og ramme for:

  • Kompetenceløft af faglige ledere, faglige fyrtårne og dagplejere
  • Omsættelse af den styrkede pædagogiske læreplan på pædagoguddannelsen og PAU
  • Forandringspakker (bestående af bl.a. inspirationsmaterialer, videoer og forløb), der skal understøtte aktiveringen af den nye pædagogiske læreplan ude i daginstitutionerne og dagplejen.

Alle centrale aktører på området er repræsenteret, herunder BUPL, FOA, KL, BUPL’s lederforening, BKF, DLO, universiteterne, professionshøjskolerne, SOSU-skolerne, Socialstyrelsen mv. Andreas Rasch-Christensen, forsknings- og udviklingschef på VIA University College, er formand for Partnerskabet.

Partnerskabet skal som udgangspunkt fortsætte sit arbejde til minimum 2019.

Udvalg om bedre udveksling af relevant viden om børn i overgange

Et tværministerielt udvalg offentliggjorde den 26. juni 2018 sin afrapportering. Udvalget blev nedsat med repræsentanter fra Undervisningsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Børne- og Socialministeriet og med inddragelse af KL, Datatilsynet og en lang række interessenter og eksperter. Udvalget har haft til opgave at komme med forslag til, hvordan nødvendig og relevant viden om barnets trivsel, udvikling og læring kan indhentes, udveksles og anvendes på den mest hensigtsmæssige, smidige og ubureaukratiske måde i overgangen mellem hjem (herunder sundhedsplejen) og dagtilbud samt mellem dagtilbud og fritidstilbud/skole og i samarbejde med forældrene.

Udvalgets arbejde og drøftelser har taget udgangspunkt i en afdækning og analyse af eksisterende praksis i kommunerne foretaget af Rambøll. I udvalgets afrapportering er identificeret en række udfordringer, der er forbundet med vidensudveksling i overgange, og den kommer samtidig med en række forslag til inspiration og overvejelse henvendt til det statslige, kommunale og institutionelle niveau, der kan understøtte bedre udveksling af nødvendig og relevant viden om børn i overgange.

Læs udvalgets afrapportering (hele sætninge skal linke til: https://socialministeriet.dk/media/19186/afrapporteringomvidenomboern.pdf)

Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation (underoverskrift)

Kortlægning af målrettede sociale indsatser i dagtilbud 

Med   Aftale om Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet   besluttede aftaleparterne at igangsætte en ansøgningspulje målrettet  sociale indsatser for udsatte børn i dagtilbud og deres familier. VIVE har gennemført en kortlægning for Socialstyrelsen, der skal give kommuner inspiration til dette arbejde. Der har været udmeldt en ansøgningspulje på 53 mio. kr., hvor kommuner har kunnet søge om midler til forsøg med øget samarbejde mellem dagtilbud og hhv. forældre, sundhedspleje, socialrådgivere og frivillige aktører. Der vil blive gennemført en tværgående erfaringsopsamling, som formidler erfaringerne med forsøgene.

Find kortlægningen af målrettede sociale indsatser i dagtilbud

Kortlægning og analyse af kommunernes brug af driftsgaranti og håndtering af privatinstitutioners ophør

Med Aftale om Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet besluttede aftaleparterne at arbejde for at skabe bedre vilkår for private leverandører. Som led heri fastsættes et loft over den driftsgaranti som kommunerne kan opkræve i forbindelse med godkendelse af privatinstitutioner. Som grundlag for fastsættelsen af et loft har ministeriet bedt VIVE udarbejde en kortlægning og analyse af kommunernes brug af driftsgaranti og håndtering af privatinstitutioners ophør.

Find kortlægningen af kommunernes brug af driftsgaranti

Loftet vil blive fastsat ved en ændring af Bekendtgørelse om Dagtilbud.