Kort om aftalen

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre har indgået en aftale om 24 initiativer, der skal løfte kvaliteten i vuggestuer, børnehaver og dagplejen og give forældrene mere fleksibilitet og frit valg.

Aftalepartierne er enige om, at dagtilbuddenes styrker skal videreudvikles, og at børn, forældre og dagtilbud skal støttes der, hvor der er størst udfordringer. Derfor er aftaleparterne enige om at fordele de 580 millioner kroner fra 2017-2020 inden for tre centrale temaer:

Øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilier
(60 mio. kr.)

 • Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider
 • Styrket mulighed for at ønske og få et bestemt dagtilbud
 • Ret til at vælge deltidstilbud for forældre på barsels- eller forældreorlov    
 • Øget fleksibilitet i ordningen med tilskud til pasning af egne børn
 • Større gennemsigtighed gennem ny informationsportal
 • Kampagne om forældres frie valg
 • Bedre vilkår for private leverandører
 • Styrket forældreindflydelse i forældrebestyrelser

Bedre læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv
(300 mio. kr.)

 • En styrket pædagogisk læreplan
 • Det åbne dagtilbud 
 • Fokus på, at børn holder ferie fra dagtilbud
 • Mere tid til nærvær gennem mindre og meningsfuld dokumentation
 • Bedre kvalitet i private pasningsordninger og tydelig krav til information   
 • Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner
 • Forsøg med målrettede sociale indsatser – herunder forældregrupper i
  dagtilbud og samarbejde med sundhedsplejen
 • Bedre sammenhæng i kommunens indsats for de 0-6-årige
 • Bedre overgange via målrettede forløb for børn frem mod skolestart
 • Bedre udveksling af relevant viden om børnene i overgange.
 • Krav om et bredt læringsfokus i SFO og fritidshjem frem mod skolestart

Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig Ledelse
(210 mio. kr.)

 • Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft for dagplejere (PAU),
  ledere og faglige fyrtårne
 • Førstehjælpskurser til personale i dagtilbud
 • Implementering af en styrket pædagogisk læreplan på
  pædagoguddannelsen og på den pædagogiske assistentuddannelse
 • Viden til praksis og implementering af en styrket pædagogisk læreplan     
 • Partnerskab om kompetenceudvikling og viden til praksis

 

undefined