Ansøgningspuljer og forsøg

Med dagtilbudsaftalen er der igangsat fem ansøgningspuljer og forsøg.

I forbindelse med den konkrete udmelding af puljerne og forsøgene vil der følge mere detaljerede kriterier mv. til brug for ansøgning, der offentliggøres på Børne- og Socialministeriets hjemmeside og på Socialstyrelsens hjemmeside. Der vil blive lagt vægt på en så simpel og ubureaukratisk ansøgningsproces som muligt.

Pulje til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner

Der er udmeldt en varig ansøgningspulje til ansættelse af flere uddannede pædagoger mv. til de ca. 100 daginstitutioner, der har flest børn i udsatte positioner.

Puljen vil blive udmeldt hvert tredje år og blev udmeldt første gang i 1. kvartal 2018. Der er afsat ca. 45 mio. kr. i 2018 og ca. 83 mio. kr. årligt fra 2019 og hvert år frem til puljen.

Pulje til forsøg med målrettede sociale indsatser

Ansøgningspulje til forsøg med systematisk samarbejde mellem dagtilbud og primært hhv. sundhedsplejen og forældre, men også hhv. socialrådgivere og frivillige aktører. Der er afsat ca. 53 mio. kr. til forsøg.

Ansøgningsperioden er afsluttet.

Pulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft

Ansøgningspulje til kompetenceløft af hhv. dagplejere, ledere i dagpleje og daginstitutioner samt faglige fyrtårne i daginstitutioner med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan.

Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af børnetal (via fordelingsnøglen for særtilskuddet til bedre kvalitet i dagtilbud). Ansøgningspulje blev udmeldt i 1. kvartal 2018. Puljen er samlet set på ca. 165 mio. kr.

Læs mere om puljen til kompetenceløft på dagtilbudsområdet

Pulje til førstehjælpskurser til personale i dagtilbud

Der er udmeldt en ansøgningspulje til afholdelse af førstehjælpskurser for personale i dagtilbud.

Der er afsat ca. 8 mio. kr. til ansøgningspuljen. Kommunerne skal medfinansiere 25 pct. af udgifterne til førstehjælpskurser.

Ansøgningsperioden er afsluttet.

Afprøvning af forslag til meningsfuld og mindre dokumentation

Der vil blive mulighed for deltagelse i afprøvningen af forslag til meningsfuld og mindre dokumentation i dagtilbud.

Afprøvningen vil blive fulgt af en ekstern leverandør, som samler op på erfaringer og resultater. Der kan ikke søges om økonomisk støtte til afprøvningen.