Baggrunden for den styrkede pædagogiske læreplan

I 2016 blev der igangsat et større arbejde med at udvikle rammen for de pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Det skal skabe en mere fælles retning for dagtilbuddenes pædagogiske arbejde og gøre den centralt fastsatte ramme for de pædagogiske læreplaner til et endnu bedre redskab i den pædagogiske praksis.

Siden 2004 har alle dagtilbud skullet udarbejde og anvende lokale pædagogiske læreplaner i deres arbejde med børns udvikling, læring og trivsel. Læreplanerne tager udgangspunkt i en fælles ramme, der er beskrevet i Dagtilbudsloven. Den pædagogiske læreplan spiller en central rolle for det pædagogiske personale og ledelses arbejde med de 0-6-årige børns udvikling, trivsel og læring.

Men evalueringer har vist, at der også er udfordringer i arbejdet med læreplanen, herunder:

  • De lokalt opsatte mål for børns læring kan være vanskelige for personalet at udarbejde, og målene er ofte aktivitetsmål og ikke læringsmål
  • Mange steder bliver der ikke systematisk evalueret på det pædagogiske arbejde
  • Personalet oplever, at læreplanen ikke fungerer i forhold til at understøtte læring hos børn, der befinder sig i udsatte positioner
  • Sammenhæng mellem dagtilbud og børnehaveklasse er en udfordring
  • Der er mange forskellige forståelser af, hvad læring er, og hvad der ligger i de enkelte læreplanstemaer

Udfordringerne pegede på et behov for en mere tydelig fælles ramme for arbejdet med pædagogiske læreplaner, som kan understøtte det lokale arbejde med børns trivsel, læring og udvikling.

Sådan foregik arbejdet

Arbejdet med at styrke den pædagogiske læreplan blev igangsat af den daværende børneminister Ellen Trane Nørby på baggrund af en dialog i Kvalitetsforum for Dagtilbud primo 2016.
En mastergruppe og seks arbejdsgrupper bestående af eksperter, interessenter og praktikere har varetaget opgaven med at udvikle den pædagogiske læreplan. For at sikre en bred inddragelse af perspektiver fra sektoren, blev der afholdt to dialogdage, hvor pædagogiske praktikere kom med input til arbejdet.