Initiativer om overgang fra dagtilbud til skole

Ministeriet har igangsat og indgår i forskellige initiativer og forskningsprojekter med fokus på overgangen mellem dagtilbud og skole/fritidstilbud.

OECD-undersøgelsen " Starting Strong V: Transitions from Early Childhood Education and Care to Primary Education"

Danmark indgår i OECD-undersøgelsen, som har kortlagt politik og praksis for overgangen mellem dagtilbud og skole i 30 medlemslande og partnerlande. Rapporten viser blandt andet, at der i medlemslandene er behov for bedre sammenhæng mellem praksis i dagtilbud og skole, bedre samarbejde og mere fokus på udsatte børns overgang til skole. 

Læs rapporten på OECD's hjemmeside

Læs hovedfund fra undersøgelsen

Læs Landerapport Danmark

Pulje til kommunale projekter om styrkede overgange fra dagtilbud til skole

Syv kommunale projekter fik i 2016 støtte til at afprøve nye eller styrke igangværende praksisser for børns overgang fra dagtilbud til fritidstilbud/skole. Danmarks Evalueringsinstitut har samlet op på erfaringerne i publikationen Styrkede overgange - Erfaringsopsamling fra syv projekter om overgangen fra børnehave til SFO og skole

Satspuljeprojekt "Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud"

Projektets formål er at sikre en god overgang fra dagtilbud til skole gennem en tidlig skoleforberedende indsats i dagtilbud i udsatte boligområder. Indsatsen skal understøtte børns kognitive og sociale udvikling og derved barnets overgang fra dagtilbud til skole. De organisatoriske forhold og samarbejdet mellem dagtilbud, skoler og fritidstilbud inkluderes i indsatsen.

Tre kommuner deltager i projektet med dagtilbud, skoler og SFO’er beliggende i udsatte boligområder.

Rambøll Management Consulting og Trygfondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet står for projektet. Den specifikke indsats udvikles og evalueres med udgangspunkt i forskning og eksisterende erfaringer. Projektet blev sat i gang i 2015 og løber til slutningen af 2018.

Som baggrund for udviklingen af projektets indsats, er der gennemført en kortlægning af viden om indsatser målrettet børns kompetenceudviklingen forud for skolestart og organiseringen af overgangen mellem dagtilbud og skole. 

Læs videnskortlægningen