Fremtidens Dagtilbud

14 kommuner har deltaget i udviklings- og forskningsprogrammet Fremtidens Dagtilbud, som er blevet afprøvet i dagtilbud med i alt cirka 16.000 børn.

Fremtidens Dagtilbud er et stort udviklings-, forsøgs- og forskningsprogram på dagtilbudsområdet målrettet 0-2 årige børn og 3-5 årige børn i dagplejen og daginstitutioner.

Programmet er blevet gennemført i 2013-2017. Fremtidens Dagtilbud har givet viden om, hvordan den pædagogiske praksis kan kvalificeres med henblik på at skabe øget trivsel og læring for alle børn i dagtilbud. 

 

Udviklingsprogrammets fokus

Et væsentligt formål med udviklingsprogrammet har været at opnå evidensbaseret og generaliserbar viden om, hvordan det pædagogiske personale bedst muligt klædes på til at understøtte udvikling af børns trivsel og kompetencer.

Der har været fokus på at understøtte det pædagogiske personale i at arbejde mere vidensbaseret.

Udviklingsprogrammet har blandt andet taget afsæt i pejlemærkerne fra Task Force om Fremtidens Dagtilbud.

Task forcen anviste således fire pejlemærker for, hvordan dagtilbuddene kan arbejde mere kvalificeret med børns læring og udvikling. De fire pejlemærker er:

  •          En reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis med fokus på læring og inklusion
  •          Målrettet forældresamarbejde
  •          En stærk evalueringskultur med fokus på kvalitetsudvikling
  •          Professionelt og tydeligt lederskab på alle niveauer. 

Udviklingsprogrammet blev gennemført af et konsortium bestående af Rambøll, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og UC Nord. 

Evaluering

Der er gennemført en evaluering af Fremtidens Dagtilbud, som blandt andet viser:

  • Indsatsen har generelt set styrket den fælles refleksion over egen praksis samt samarbejdet og med fokus på børnenes behov, udvikling og læring.
  • En oplevelse blandt personalet af en øget faglighed, og at alle børn i højere grad bliver set af personalet.
  • Der har været begrænsede ændringer i det generelle forældresamarbejde, men en indirekte betydning for dialogen med forældrene.
  • En stor andel af lederne oplever, at indsatsen har givet en ramme for at styrke den faglige ledelse i dagtilbuddet.
  • Der er ingen markante effekter af programmet på børnenes kompetencer. Der er små og spredte positive signifikante effekter for børnenes kompetencer på udvalgte mål som fx tidlige matematiske kompetencer og sproglige kompetencer.
  • For socio-emotionelle kompetencer er der små og spredte effekter for den yngste børnegruppe.

Baggrundsrapport for udviklingsprogrammet:

Baggrundsrapport fra Task Force om Fremtidens Dagtilbud