Kombinationstilbud

Kommunalbestyrelsen kan give mulighed for at kombinere et kommunalt dagtilbud med privat pasning. Det giver mulighed for at sammensætte et tilbud, der passer til familiens behov.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give forældre mulighed for at kombinere et almindeligt dagtilbud efter dagtilbudslovens §§ 19 og 21 med et økonomisk tilskud til privat pasning efter § 80, stk. 1. Denne model kaldes kombinationstilbud.

At kombinere en plads i dagtilbud med et tilskud til privat pasning giver mulighed for, at barnet på de  tidspunkter, hvor forældrene arbejder uden for dagtilbuddets åbningstid, kan blive passet i hjemmet af en for barnet velkendt person. Samtidig kan barnet være i et fast dagtilbud på de dage, hvor forældrene arbejder inden for tilbuddets åbningstid og således få et tilhørsforhold og tilknytning hertil og have kontakt til andre børn.

Kombinationstilbud giver dermed mulighed for større fleksibilitet og for at sammensætte et tilbud, der passer til den enkelte families særlige behov.

 

Beregning af tilskud og forældrebetaling for et kombinationstilbud

Dagtilbudspladsen

Forældrebetalingsandelen for den benyttede plads i dagtilbud kan ikke overstige den maksimale for ældrebetalingsandel på 25 pct. af bruttodriftsudgifterne. Det gælder, uanset om kommunen tilbyder pladsen som fuldtidsplads, halvtids-/deltidsplads, familiefleksordning eller anden form for timebaseret tilbud til forældrene.

 

Privat pasning

Tilskuddet pr. barn til den private pasningsdel af et kombinationstilbud, fastsættes på grundlag af udgiften til fuldtidstilbud. Til deltidspasning nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt i forhold til den tid, som barnet passes. Kommunalbestyrelsen afgør i hvilket omfang, der skal ske nedsættelse af tilskuddet.

 

Øvrigt

Kombinationen af en plads i dagtilbud og tilskud til privat pasning må samlet set ikke overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplads i et dagtilbud i kommunen.

Lovgrundlag: Dagtilbudslovens §§ 19, 21 og 80 , Dagtilbudsvejledningens kapitel 19