Lederens ansvar

Lederen har ansvaret for den pædagogiske og administrative ledelse af tilbuddet.

Lederens opgaver og ansvar gælder den daglige pædagogiske og administrative drift af dagtilbuddet. Det er forskelligt for de forskellige dagtilbudstyper, hvem lederen stilles til ansvar overfor. 

Lederens opgaver og ansvar

Lederen af dagtilbud har ansvaret for den daglige drift af dagtilbuddet, herunder den pædagogiske og administrative ledelse.

Lederen i kommunale dagtilbud er ansvarlig overfor kommunalbestyrelsen. I selvejende dagtilbud er lederen ansvarlig overfor institutionsbestyrelsen, mens lederen i udliciterede dagtilbud er ansvarlige over for den private leverandør. 

Den pædagogiske læreplan

Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre en pædagogisk læreplan for dagtilbuddet, herunder at revidere læreplanen, hvis der sker væsentlige ændringer i dagtilbuddet eller hvis evalueringen af den pædagogiske læreplan tilsiger revision.

Det er desuden lederens ansvar at sørge for, at den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet år. I den forbindelse skal lederen dokumentere sammenhængen mellem den pædagogiske indsats og børnemiljøet på den ene side samt de mål, der er opstillet i læreplanen på den anden side.  

Lederen skal inddrage forældrebestyrelsen i arbejdet med læreplanen. 

Lederens opgaver og ansvar følger af dagtilbudslovens §§ 6 og 9 og dagtilbudsvejledningens kapitel 6.