Ramme for Opdragelsesdebatten

Baggrund

Der har gennem en del år været meget debat om opdragelse. Nogle sider har peget på, at børn er forkælede, egoistiske og uopdragne. Andre har fremhævet, at børn og unge er mere velreflekterede, sociale og selvstændige end nogensinde før. Dagtilbud og skoler har et stort ansvar for børns udvikling, men det største ansvar har forældrene. De første seks år lægger grunden for et barns senere livsforløb, herunder fx håndtering af kriser, modtage læring og omgang med andre mennesker.

Formål

Børne- og socialministeren igangsatte initiativet ”Opdragelsesdebatten”, som skulle medvirke til at gøre debatten om børneopdragelse og familielivet i dagens Danmark mere nuanceret, oplyst og konstruktiv. Opdragelsesdebatten blev igangsat primo 2018 og forløb frem til sommeren 2018.

Debatten skulle give plads til forskellige synspunkter og inddrage befolkningen bredt. Samtidig var det vigtigt, at initiativet bidrog til at gøre debatten mere nuanceret og kvalificeret. Der var mange uunderbyggede påstande og gensidige anklager. Et væsentligt formål var derfor at understøtte en vidensbaseret og respektfuld debat, der gav inspiration til forældre.

Som grundlag for debatten blev eksisterende viden kortlagt og ny viden indsamlet, herunder skulle forældres og børns syn på opdragelse inddrages. Derudover blev et debatpanel med forældre, meningsdannere og eksperter nedsat, der med inddragelse af viden og befolkningen via de sociale medier mv. skulle debattere relevante temaer.

Debatten om opdragelse skulle ramme bredt og være relevant for alle børnefamilier i Danmark. Der blev taget højde for forskellige familietyper og forskelle på familiernes sociale og økonomiske ressourcer.

Debatten havde et særligt fokus på små børn, idet de første år af et menneskes liv er afgørende for udviklingen af grundlæggende kompetencer og robusthed.

Leverancer

”Opdragelsesdebatten” blev udmøntet i tre delinitiativer:

A)  Debatpanel med eksperter og meningsdannere

Børne- og socialministeren nedsatte et debatpanel om opdragelse med ca. 10 medlemmer. Panelet fik egen formand. Børne- og socialministeren var ikke selv medlem af panelet.

Panelet drøftede over tre temamøder temaer som ”familietid og hverdagsliv”, ”pligter og ansvar” og ”selvstændighed og fællesskab”. På møderne skulle medlemmerne aktivt inddrage input fra de to andre delinitiativer, hhv. borgernes input på sociale medier og den viden, der var fremkommet af vidensproduktionen.

Efter initiativets afslutning medio juni 2018 afleverede debatpanelet et digitalt slutprodukt, der fungerede som en indholdsmæssig opsamling på drøftelserne. Opsamlingen var panelets perspektiver på moderne børneopdragelse i dagens Danmark – ikke en kanon eller endegyldig facitliste.

B)  Borgerinddragende onlinekampagne

En kampagneside på Facebook blev igangsat, hvor borgerne fik mulighed for at komme med input til debatpanelet og debattere med hinanden, og hvor alle aktører og interessenter kunne bidrage til debatten.

Der blev gjort en aktiv redaktørindsats for at sikre en levende og omfangsrig debat, som var inkluderende, respektfuld og konstruktiv. Facebook-sidens følgere inviteredes til at debattere opdragelse med hinanden med udgangspunkt i fx paneldeltagernes temamøder, resultater fra vidensproduktionen, små videoklip med opdragelsesdilemmaer, mindre afstemninger og lignende.

Indsatsen på de sociale medier blev suppleret med løbende presseindslag, der bistod med nye fakta fra vidensproduktionen, interview med ministeren og/eller paneldeltagere eller lignende.

C)  Vidensproduktion

Vidensproduktionen bestod af tre uafhængige opgaver, som blev leveret af eksterne leverandører:

  • En videnskortlægning af eksisterende forskning om opdragelse
  • En undersøgelse af forældres perspektiver på opdragelse
  • En undersøgelse af børns syn på opdragelse

Overordnet tidsplan

Launch af initiativ og onlinekampagnen: januar 2018
Undersøgelse af forældres synspunkter offentliggjort: februar 2018
Første temamøde for debatpanelet: februar 2018
Videnskortlægningen offentliggjort: april 2018
Andet temamøde for debatpanelet: april 2018
Undersøgelse af børns synspunkter offentliggjort: maj 2018
Tredje temamøde for debatpanelet: maj 2018
Afslutningsarrangement og afrapportering: juni 2018