Dispensationsansøgning for reglerne vedr. bedre fordeling i daginstitutioner

Søg dispensation fra regler om bedre fordeling i daginstitutioner.

Er dispensationsansøgningen politisk godkendt? *

Navn, driftsform, p-nummer og adresse: Der kan udfyldes én ansøgningsblanket for flere daginstitutioner eller enheder i daginstitutioner, såfremt kriterierne er gældende for dem alle. Hvis der ansøges om dispensation for flere daginstitutioner eller enheder i daginstitutioner, skal oplysningerne nedenfor angives med nummerering, så det tydeligt fremgår, hvilke oplysninger der er koblet.

Angiv paragraffer, jf. dagtilbudslovens § 23, stk. 4, og § 26 a, stk. 1-10.

Der gives som udgangspunkt dispensation i 5 år. Såfremt der er særlige forhold, der kan begrunde en længere dispensationsperiode, kan dispensationen gives for en længere periode.

Her skal det uddybes og beskrives, hvilke særlige forhold der gør det vanskeligt eller særligt uhensigtsmæssigt for daginstitutionen eller enheden i daginstitutionen at efterleve reglerne om bedre fordeling. Det kan fx være, hvis det udsatte boligområde ligger meget isoleret, hvor det derfor kan være ekstraordinært vanskeligt at tiltrække øvrige børn fra kommunen, eller kommunen har en plan, der sikrer en bedre fordeling el.lign. Det er vigtigt, at konkrete og relevante forhold, data, planer mv. beskrives. Se yderligere i orienteringsskrivelsen.

Her skal det specificeres, hvordan der arbejdes hen i mod målet om at nyoptage 30 pct. børn fra et udsat boligområde i kalenderårer efter udløb af dispensationsperioden, herunder hvilke konkrete tiltag og milepæle der er i løbet af dispensationsperioden. Se yderligere i orienteringsskrivelsen.

Her skal det nærmere beskrives, hvilke tiltag kommunalbestyrelsen, daginstitutionen eller enheden i daginstitutionen har iværksat eller planlægger at iværksætte i dispensationsperioden med henblik på at fremme børnenes dansksproglige kompetencer og øvrige generelle læring samt modvirke, at børnene vokser op i parallelsamfund. Se yderligere i orienteringsskrivelsen.

Her skal det beskrives, evt. ud fra ovenstående, hvilke konkrete milepæle og tiltag, det foreslås, at kommunen, daginstitutionen eller enheden i daginstitutionen vil følge op på i statusafrapporteringen, som skal indsendes til Børne- og Socialministeriet hvert andet år. Det er ministeriet, der endeligt afgør, hvilke elementer der skal indgå i statusafrapporteringen. Se yderligere i orienteringsskrivelsen.

Er der selvejende og udliciterede daginstitutioner med optagelseskompetence, jf. dagtilbudslovens § 26, stk. 2, eller privatinstitutioner i kommunen, som ønsker at søge dispensation fra dagtilbudslovens § 23, stk. 4, og § 26 a, stk. 1-10? *

Såfremt en selvejende og udliciterede daginstitutioner med optagelseskompetence, jf. dagtilbudslovens § 26, stk. 2, og/eller en privatinstitutioner ønsker at søge dispensation fra dagtilbudslovens § 23, stk. 4, og/eller § 26 a, stk. 1-10, skal kommunen vedlægge en af institutionen udfyldt ansøgningsblanket (link), jf. dagtilbudsbekendtgørelsen § 45, stk. 6.

Filformaterne word, excel og pdf er tilladt. Filstørrelse må max være 25 MB.

Upload

Felter med (*) skal udfyldes