Aftalen om parallelsamfund

På Børne- og Socialministeriets område er der vedtaget to lovforslag, som udmønter delaftaler mod parallelsamfund. Initiativerne skal sikre en bedre start på livet for børn i udsatte boligområder.

Obligatorisk læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder og skærpet straf til ledere for pligtforsømmelser

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) indgik d. 28. maj 2018 aftale med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om, at 1-årige børn fra udsatte boligområder skal have et obligatorisk læringstilbud, hvis de ikke går i dagtilbud. Målet er, at børn fra udsatte boligområder får en bedre start på livet i de første år, som er helt centrale for børns udvikling og muligheder. Lov om obligatorisk læringstilbud til 1-årige blev vedtaget i Folketinget den 13. december 2018, og reglerne træder i kraft 1. juli 2019. 

Samtidig er det også aftalt, at straffen skærpes for ledere i offentlig tjeneste eller hverv for pligtforsømmelse.

Læs aftalen om obligatorisk læringstilbud til 1-årige og skærpet straf for ledere

Bedre fordeling af børn i daginstitutioner

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) indgik d. 28. maj 2018 aftale med Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om, at kommunerne fremadrettet skal sikre bedre fordeling af børn i daginstitutioner, sådan at der højst må nyoptages 30 pct. børn fra udsatte boligområder i alle daginstitutioner. Målet er, at der skal være bedre mulighed for at udvikle det enkelte barns danske sprog, trivsel og generelle læringsparathed. Lov om bedre fordeling blev vedtaget i Folketinget den 13. december 2018. Lovændringen trådte i kraft den 1. januar 2019. Kommuner og daginstitutioner vil være forpligtede til at leve op til lovens krav fra den 1. januar 2020. Dermed har kommunerne 1 år til at indrette sig i forhold til de nye regler.

Samtidig er der udstedt en ny bekendtgørelse om dagtilbud, jf. bekendtgørelse nr. 1633, som trådte i kraft den 1. januar 2019. Det bemærkes særligt, at der i den nye bekendtgørelse bliver indført regler om dispensationsadgang, hvorefter kommunalbestyrelsen kan ansøge Børne- og Socialministeriet om, at daginstitutioner eller enheder i daginstitutioner kan fravige dagtilbudslovens § 23, stk. 4, og § 26 a, stk. 1-10, hvis der foreligger helt særlige forhold. Læs mere om muligheden for at søge om dispensation på følgende link.

Læs aftalen om bedre fordeling af børn i daginstitutioner

Læs om baggrunden for aftalen i ministeriets faktaark om daginstitutioner i udsatte boligområder

Læs om regeringens samlede indsats mod parallelsamfund på regeringens hjemmeside