Ministeriets arbejdsområder

""

Familier

Området omfatter bl.a. indgåelse af ægteskab og skilsmisse, fader- og medmoderskab,  forældremyndighed,   navne, adoption samt international børnebortførelse.

""

Udsatte børn og unge

Området handler om at styrke de personlige ressourcer hos udsatte børn, unge og deres familier, så de kan få samme muligheder for at udvikle sig som deres jævnaldrende.

""

Dagtilbud

Området omfatter alle kommunal, private og selvejende dagtilbud og pasningsordninger til børn mellem 0 og 5 år. 

""

Dagtilbudsaftalen

Regeringen har sammen med DF, S og RV indgået en aftale om 24 initiativer, der skal løfte kvaliteten i vuggestuer, børnehaver og dagplejen og give forældrene mere fleksibilitet.

""

Udsatte voksne

Området omfatter mennesker med sociale problemer som fx hjemløshed, misbrug, psykiske lidelser, prostitution eller vold i nære relationer. De kan få hjælp efter serviceloven til at komme ud af problemerne.

""

Frivillig social indsats

Området beskæftiger sig med frivillighed – både blandt borgere, i organisationer og i kommuner, der samarbejder med den frivillige sektor. Formålet er bl.a. at støtte et aktivt og engageret civilsamfund.

""

Handicap

Området drejer sig om børn og voksne med fysisk eller psykiske handicap, som kan få sociale indsatser og tilbud efter serviceloven. Støtten tilgodeser bl.a. de behov, der følger med funktionsnedsættelsen.

""

10 mål for social mobilitet

Regeringen forfølger 10 mål for social mobilitet. Sigtet med målene er, at færre skal være socialt udsatte, og flere skal være en del af arbejdsfællesskabet. 

""

Analyse

Ministeriet arbejder ambitiøst med at udvikle analyser og samle data inden for social- og indenrigsområde. Det skal styrke viden på ministerområdet og fremme, at områderne bliver styret og prioriteret mere efter data.

""

Internationalt samarbejde

Ministeriet deltager i arbejdet i en række internationale organisationer bl.a. EU, Europarådet, FN og Nordisk Ministerråd. 

""

Satspuljen

Satspuljen forhandles hvert år af de partier, der har tilsluttet sig satspuljeforliget. Satspuljemidlerne bruges til indsatser og projekter på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.

""

De kommunale revisionsberegninger

Børne- og Socialministeriet har til opgave at føre tilsyn med kommunernes hjemtagelse af statsrefusion på Børne- og Socialministeriets ressortområde.